Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Warunki publikacji w miesięczniku Gospodarka Materiałowa i Logistyka:
 
1. Każdy może przesłać do redakcji propozycję artykułu. Tekst musi mieć charakter naukowy. Nie oceniamy tekstów na podstawie tytułu lub konspektu.
 
2. Tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji w innym czasopiśmie. 
 
3. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w miesięczniku „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną. 
 
4. Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:  (objętość minimum 0,5 arkusza w standardowych ustawieniach Worda: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy po 2,5). Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):

• Tytuł (w językach polskim i angielskim). 

• Nazwisko i imię autora wraz z afiliacją (afiliację podajemy od ogółu do szczegółu).

• Streszczenie określające prezentowane w artykule tezy w językach polskim i angielskim. 

• Słowa kluczowe (do 5) w językach polskim i angielskim. 

• Tekst (podzielony śródtytułami). W tekście nie umieszczamy przypisów literaturowych

• Literaturę (opisy wg standardu APA).


Opisy bibliograficzne w standardzie APA do pobrania.


5. Każdy tekst przechodzi opisaną na stronie internetowej (http://www.gmil.pl/zasady_recenzowania_publikacji) procedurę recenzowania. Czas oczekiwania na decyzję wynosi około miesiąca od złożenia tekstu. Po tym terminie autor dostaje odpowiedź, czy tekst zostanie opublikowany. Na publikację czeka się do 6 miesięcy — zależnie od kolejki tekstów oczekujących na publikację.
 
6. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do druku.
 
7. Wraz z tekstem należy przysłać krótką informację o autorze wraz z jego afiliacją, adresem e-mail i numerem telefonu. Obowiązkowe jest też dostarczenie tłumaczenia tytułu na język angielski oraz dwóch streszczeń: po polsku i po angielsku.
 
8. Za publikację nie są wypłacane honoraria autorskie. Za recenzję i publikację tekstu autorzy nie ponoszą żadnych kosztów finansowych. 

 

9. W przypadku tekstów, które mają kilku autorów, konieczne jest podanie procentowego udziału każdego współautora w powstaniu tekstu.
 
10. Ghostwriting i plagiatorstwo są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie wykryte ich przypadki będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. 
 
11. Autorzy są proszeni o zapoznanie się z: KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO

 

 

Terms of publication in the monthly magazine "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" ("Material Economy and Logistics")


1. Everyone can send an article proposal to the editorial office. The text must be scientific in nature and refer to the broadly understood field of law. We do not judge texts based on the title or outline.


2. The text can not be published or considered anywhere else for publication in another journal.


3. Submission of the text for publication is equivalent to a statement that the author has full copyright to the text, and agreeing to the publication of the article in the monthly "Business Law Review" in the paper version, which is the original version.


4. The texts should be sent electronically to the following address: gmil@pwe.com.pl (minimum 0.5 sheet volume in standard Word settings: Times New Roman 12, spacing between 1.5 lines, margins of 2.5). The text should contain the following elements (in the order shown):


• Title (in Polish and English).
• Surname and name of the author along with affiliation (we provide affiliation from general to specific).
• Summary describing theses presented in the article in Polish and English.
• Keywords (up to 5) in Polish and English.
• Text (divided by subheadings). There are no literature footnotes in the text.
• Literature.


Bibliographical descriptions in the APA standard for download.

5. Each text passes the review procedure described on the website (http://www.gmil.pl/zasady_recenzowania_publikacji). The waiting time for a decision is about a month from the submission of the text. After this deadline, the author gets the answer whether the text will be published. The publication is waiting for up to 6 months - depending on the department and the queue of texts.

6. The editorial office reserves the right to shorten and edit the texts approved for printing.

 
7. Together with the text one should send a short information about the author along with his affiliation, e-mail address and telephone number. It is also obligatory to provide a translation of the title into English and two summaries: in Polish and English.


8. No royalties are paid for the publication.


9. In the case of texts that have several authors, it is necessary to specify the percentage of each co-author in the creation of the text.


10. Ghostwriting and plagiarism are a manifestation of scientific misconduct and all detected cases will be documented and unmasked, including notifying the relevant entities.

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl