Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Warunki publikacji w miesięczniku Gospodarka Materiałowa i Logistyka:
 
1. Każdy może przesłać do redakcji propozycję artykułu. Tekst musi mieć charakter naukowy. Nie oceniamy tekstów na podstawie tytułu lub konspektu.
 
2. Tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji w innym czasopiśmie. 
 
3. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w miesięczniku „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną. 
 
4. Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:  (objętość minimum 0,5 arkusza w standardowych ustawieniach Worda: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy po 2,5). Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):

• Tytuł (w językach polskim i angielskim). 

• Nazwisko i imię autora wraz z afiliacją (afiliację podajemy od ogółu do szczegółu).

• Streszczenie określające prezentowane w artykule tezy w językach polskim i angielskim. 

• Słowa kluczowe (do 5) w językach polskim i angielskim. 

• Tekst (podzielony śródtytułami). W tekście nie umieszczamy przypisów literaturowych

• Literaturę (opisy wg standardu APA).


Opisy bibliograficzne w standardzie APA do pobrania.


5. Każdy tekst przechodzi opisaną na stronie internetowej (http://www.gmil.pl/zasady_recenzowania_publikacji) procedurę recenzowania. Czas oczekiwania na decyzję wynosi około miesiąca od złożenia tekstu. Po tym terminie autor dostaje odpowiedź, czy tekst zostanie opublikowany. Na publikację czeka się do 6 miesięcy — zależnie od kolejki tekstów oczekujących na publikację.
 
6. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do druku.
 
7. Wraz z tekstem należy przysłać krótką informację o autorze wraz z jego afiliacją, adresem e-mail i numerem telefonu. Obowiązkowe jest też dostarczenie tłumaczenia tytułu na język angielski oraz dwóch streszczeń: po polsku i po angielsku.
 
8. Za publikację nie są wypłacane honoraria autorskie.
 
9. W przypadku tekstów, które mają kilku autorów, konieczne jest podanie procentowego udziału każdego współautora w powstaniu tekstu.
 
10. Ghostwriting i plagiatorstwo są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie wykryte ich przypadki będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
 
11. Autorzy powinni poinformować Redakcję o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl