Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 09/2018

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 09/2018
Produkt dostępny

ISSN: 1231-2037
Cena brutto:  59.90 PLN


Gospodarka Materiałowa i Logistyka 09/2018

 

Spis treści

 

Piotr Blaik

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Katedra Logistyki i Marketingu

 

Koncepcja zarządzania efektywnością logistyki

 

The Concept of Logistics Performance Management

 

W artykule podjęta została próba bliższego sprecyzowania istoty oraz struktury i dynamiki koncepcji efektywności logistyki, w kontekście współczesnych przejawów modelowania i strukturyzacji koncepcji efektywności w aspekcie zarządczym. W szczególności, przedmiotem dociekań jest próba sformułowania założeń i podstaw koncepcji zarządzania efektywnością logistyki, w oparciu o interpretację istoty i ewolucji oraz wzajemnych relacji między koncepcjiam „performance measurement” i „performance management”, traktowanymi jako koncepcje systemowej oceny oraz strategicznego kształtowania efektywności (optymalizacji nakładów dostosowanych do celów i ich transformacji w oczekiwane efekty). Struktura i dynamika koncepcji zarządzania efektywnością logistyki przedstawiona została w postaci modelu współzależności między procesami zarządzania a podsystemami/komponentami efektywności logistyki.

 

Słowa kluczowe: istota efektywności, wymiary efektywności logistyki, pomiar efektywności, struktura koncepcji zarządzania efektywnością logistyki.

 

The article presents an attempt to the identification of the nature as well as structure and dynamics of logistics performance concept, taking into consideration the contemporary premises of modelling and structurization of performance concept in the managerial context. In particular, a subjects of reaserch is an attempt identification of assumptions and fundamentals of Logistics Performance Management concept, based on the interpretation of the nature and evolution as well as mutual between Performance Measurement and Performance Management concepts, perceived as the concepts of the systemic assessment and strategic formation of performance (optimization of the inputs and their transformation into outputs/outcomes). The structure and dynamic of logistics performance management concept has been presented as interrelations model between managing processes and logistics performance subsystems/komponents.

 

Key words: performance essence, logistics performance dimensions, performance measurement, structure of logistics performance management concept.

 

Martyna Stepnowska, Jakub Roślicki, Katarzyna Grzybowska

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Wpływ formy opakowań na realizację procesów logistycznych

 

The impact of packaging form on the implementation of logistics processes

 

Rodzaj opakowania odgrywa kluczową rolę w kosztach powiązanych z transportowaniem towarów. Właściwy dobór opakowań do wyrobu może zminimalizować ewentualne zagrożenia związane z przewozem tych towarów, zwiększyć sprawność i niezawodność procesów logistycznych, a także umożliwić redukcję kosztów. W pracy przeprowadzona została analiza wybranych wskaźników logistycznych, zarówno kosztowych, jak i jakościowych. W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano efektywniejsze rozwiązanie logistyczne. Przeprowadzona analiza potwierdziła, że właściwe dopasowane i wykorzystywane opakowań przyczynia się do obniżenia kosztów oraz poprawy jakości i bezpieczeństwa przepływów towarów w ramach łańcucha dostaw.

 

Słowa kluczowe: opakowania, jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw, łańcuch dostaw, wskaźniki logistyczne.

 

The type of packaging plays a key role in the costs associated with the transport of goods. Proper selection of packaging for the product can minimize the potential risks associated with the transport of these goods, increase the efficiency and reliability of logistics processes, and enable cost reduction. The work involved the analysis of selected logistic indicators, both cost and quality. As a result of the analysis, a more effective logistic solution was indicated. The conducted analysis confirmed that optimally adjusted and used packaging contributes to lowering costs and improving the quality and safety of flows within the supply chain.

 

Key words: packaging, quality and safety process in the supply chain, supply chain, logistic indicators.

 

Produkcja i zarządzanie w przemyśle.

Inżynieria produkcji i logistyka

 

Andrzej Szymonik

Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście logistyki

 

Corporate social responsibility in the context of logistics

 

Artykuł porusza tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu w aspekcie logistyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsce pracy, środowisko naturalne, społeczność lokalną oraz rynek. Przedstawione zostały zagrożenia, które mogą wpływać na bezpieczeństwo procesów logistycznych i ryzyko przepływu strumienia rzeczowego oraz informacji. Scharakteryzowano również wybrane unormowania prawne mające wpływ na efektywność działań logistycznych i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

 

Słowa kluczowe: logistyka, CSR, bezpieczeństwo, zagrożenia, społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

The article discusses the issue of the corporate social responsibility in the aspect of logistics, with particular emphasis put on the workplace, natural environment, local community and the market. The paper presents threats that may affect the safety of logistic processes and the risk of the flow of information and the material stream. The selected legal regulations affecting the efficiency of logistic activities and corporate social responsibility.

 

Key words: logistics, CSR, safety, threats, corporate social responsibility.

 

Zbigniew Skuza, Rafał Prusak
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

 

Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce

 

Selected aspects of municipal waste management in Poland

 

Gospodarka materiałowa obejmuje swoim zasięgiem wszelkie procesy związane z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Dotyczy ona zarówno procesów pozyskiwania, wykorzystania, jak i przemieszczania do odbiorców. Jednym z efektów działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo jest powstawanie strumienia odpadów. Dotyczy to zarówno procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i następstw wykorzystywania lub wyeksploatowania produktów przez klientów. Zwiększona troska o środowisko naturalne przyczynia się do podejmowania przez przedsiębiorstwa szeregu działań o charakterze proekologicznym. Właściwe zrozumienie następstw realizowanych procesów na środowisko oraz znaczenia zagadnień związanych z projektowaniem produktów oraz planowaniem wykorzystania materiałów staje się priorytetowe we współczesnym świecie. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie odpadami, gospodarka materiałowa.

 

Material management covers all processes related to materials management at all levels of management. It concerns both the processes of acquiring, using and moving products to recipients. One of the effects of activities undertaken by the company is the creation of a waste stream. This applies to both the processes within the company and the consequences of using or consuming products by customers. Increased care for the natural environment contributes to undertaking a number of pro-ecological activities by enterprises. A proper understanding of the consequences of the implemented processes on the environment and the importance of issues related to product design and planning of the use of materials becomes a priority in the modern world. The article presents selected issues concerning the management of municipal waste.

 

Key words: waste management, materials management.

 

Spis treści artykułow na płycie CD

 

W najbliższym numerze:

 

Kinga Pawlicka, Monika Właszynowicz

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Logistyki Międzynarodowej

 

Finanse w łańcuchu dostaw – ujęcie teoretyczne

 

Finance in the supply chain – theoretical approach

 

Kinga Pawlicka, Monika Właszynowicz

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Logistyki Międzynarodowej

 

Celem poznawczym artykułu jest wyprowadzenie konsekwencji i wskazówek dotyczących zastosowania finansów łańcucha dostaw (Supply Chain Finance, SCF). Według autorek istnieje potrzeba dokonania systematyzacji i krytycznej oceny dotychczasowych badań nad finansami łańcuchów dostaw. W wyniku przeprowadzonych studiów zostały wyróżnione główne obszary: metody zarządzania finansami łańcucha dostaw oraz skutki zastosowania tej koncepcji. Podsumowując rozważania, autorki wskazują na kierunek dalszych badań.

 

Słowa kluczowe: finanse, łańcuch dostaw, integracja, współpraca partnerska.

 

The cognitive goal of the paper is to derive implications and guidance on the application of the supply chain finance (SCF). According to the authors, there is a demand to systematize and critically evaluate previous research into the supply chain finance. The main areas distinguished as a result of the studies are: methods of managing the supply chain finances and the effects of applying this concept. Summing up the considerations, the authors suggest direction of further research.

 

Key words: finance, supply chain, integration, partnership cooperation.

Liczba stron 32
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl