Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 07/2018

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 07/2018
Produkt dostępny

ISSN: 1231-2037
Cena brutto:  59.90 PLN


Gospodarka Materiałowa i Logistyka 06/2018

 

Spis treści

 

Dariusz Grala, Krzysztof Zadrożny

Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Instytut Logistyki

 

Efektywność zadań w podsystemie technicznym wojskowego systemu logistycznego

 

Tasks effectiveness in the technical subsystem of the military logistic system

 

Artykuł dotyczy problematyki efektywności zadań realizowanych przez podsystem techniczny wojskowego systemu logistycznego. Celem publikacji jest określenie wskaźników do oceny efektywności zadań realizowanych przez podsystem techniczny wojskowego systemu logistycznego. W artykule zwrócono uwagę na współczesny wymiar zadań realizowanych przez elementy systemu logistycznego sił zbrojnych. Przedstawiono teoretyczne podstawy oraz założenia do oceny efektywności zadań w podsystemie technicznym, a także zaproponowano narzędzia do pomiaru efektywności wybranych zadań realizowanych w podsystemie technicznym.

 

Słowa kluczowe: zabezpieczenie logistyczne wojsk, zabezpieczenie techniczne wojsk, efektywność procesów logistycznych, wskaźniki efektywności.

 

The article concerns the problems of tasks effectiveness in the technical subsystem of the military logistic system. The purpose of the publication is to define indicators for the assessment of the effectiveness of tasks performed by the technical subsystem of the military logistic system. The article draws attention to the current dimension of tasks performed by elements of the Polish Armed Forces Logistics System. Theoretical fundamentals and assumptions for the evaluation of the efficiency of tasks in the technical subsystem were presented, as well as the tools for measuring the effectiveness of selected tasks performed in the technical subsystem were proposed.

 

Key words: combat service support, maintenance of forces, effectiveness of logistic processes, effectiveness indicators.

 

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA LOGISTYKI

 

Rafał Matwiejczuk

Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Zakład Logistyki i Marketingu

 

Logistyczne potencjały sukcesu w kształtowaniu i rozwoju kluczo¬wych procesów biznesu

 

Logistics potentials of success within the formation and development of key business processes

 

Przedsiębiorstwa stale poszukują nowych sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. Wśród czynników oddziałujących na jej tworzenie ważne miejsce zajmują potencjały sukcesu przedsiębiorstwa, obejmujące zasoby, zdolności i kompetencje, które mogą dotyczyć m.in. sfery logistyki. Obok potencjałów sukcesu można wyróżnić także tzw. kluczowe procesy biznesu, stanowiące instrumentarium realizacji wyznaczonych celów.
Celem artykułu jest identyfikacja możliwości oddziaływania logistycznych potencjałów sukcesu na kształtowanie i rozwój trzech kluczowych procesów biznesu: (1) zarządzania rozwojem produktu, (2) zarządzania łańcuchem dostaw oraz (3) zarządzania relacjami z klientem, umożliwiających osiąganie przez przedsiębiorstwo oczekiwanych efektów rynkowych i ekonomicznych, będących podstawą budowania trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej. Artykuł posiada charakter teoretyczno-poznawczy i stanowi jedynie wprowadzenie do przedstawionej problematyki, wymagającej dalszych pogłębionych badań.

 

Słowa kluczowe: logistyka, potencjały sukcesu, kluczowe procesy biznesu.

 

JEL Classification: L10, L19, M10, M19

 

Firms are permanently looking for the new ways leading to business competitive advantage creation. Among the factors affecting the creation of the advantage, an important role is assigned to the business success potentials which include resources, capabilities and competences, that may relate to – among others – the area of logistics. Apart from the business success potentials, one may also identify the so-called key business processes that are the tools for achieving the goals.
The aim of the article is to identify the possibilities of the logistics potentials of success influence on the shaping and development of three key business processes: (1) product development management, (2) supply chain management, and (3) customer relationship management, enabling the firm to achieve the expected market and economic outcomes, which are the basis for building a sustainable, long-term competitive advantage. The article has a theoretical and cognitive form and is only an introduction to the presented problems, requiring further in-depth research.

 

Key words: logistics, potentials of success, key business processes.

 

Waldemar W. Budner

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Logistyki Międzynarodowej

 

Przestrzenne uwarunkowania powstawania klastrów logistycznych – konsekwencje dla gospodarki

 

Spatial conditions for the formation of logistics clusters – consequences for the economy

 

Początki koncepcji klastra sięgają ekonomii neoklasycznej. Były to badania A. Marshalla, które 100 lat później sformułował w postaci ogólnej teorii M. Porter. Współcześnie dynamiczny rozwój rynku usług logistycznych spowodował koncentrację przedsiębiorstw branży TSL. Klastry logistyczne stały się nowym elementem krajobrazu gospodarczego w Polsce. Celem pracy jest przedstawienie uwarunkowań powstania, rozwoju i czynników lokalizacyjnych klastrów logistycznych. Ponadto przedstawiono różnorodne korzyści wynikające z funkcjonowania klastrów logistycznych. Wyniki i wnioski z przeprowadzonych rozważań wskazują na istotną rolę, jaką odgrywają klastry logistyczne w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki.

 

Słowa kluczowe: klastry, logistyka, warunki rozwoju, czynniki lokalizacji.

 

The beginnings of the cluster's concept go back to neoclassical economics. These were the studies of A. Marshall, which 100 years later were formulated in the general theory of M. Porter. Nowadays, the dynamic development of the logistic services market has resulted in the concentration of enterprises in the TSL sector. Logistic clusters have become a new element of the economic landscape in Poland. The aim of the work is to present the conditions for the emergence, development and location factors of logistic clusters. In addition, various benefits resulting from the functioning of logistic clusters are presented. The results and conclusions from the considerations point the important role played by logistic clusters in improving the competitiveness of enterprises and the economy.

 

Key words: clusters, logistics, development conditions, location factors.

 

Waldemar Gulczyński

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wydział Społeczno-Techniczny, Katedra Finansów, Rachunkowości i Logistyki

 

Czasoprzestrzenny wymiar logistyki miasta

 

Space-time dimension of city logistics

 

W artykule przybliżono jeden z kluczowych problemów logistyki miasta, którym jest wymiar czasowi i przestrzenny miasta. Celem artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania modelu czasoprzestrzeni w logistyce miasta. W dalszej części przedstawiono i opisano dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne rytmy miasta. Następnie scharakteryzowano model czasoprzestrzenny Hagerstranda, jego założenia istotę i własności oraz wskazano możliwości jego wykorzystania w badaniach i praktyce logistyki miasta.

 

Słowa kluczowe: logistyka miasta, model czasoprzestrzeni, czasowe rymy miejskie, miasto.

 

This article analyses one of city logistics’ key issues. It concerns time and space dimension of cities . The aim of this study is to point out the possibilities of using time-space model in the city logistic. This paper describes daily, weekly, monthly and annual cycles in cities functioning of town and cities. Then there is a presentation of the Hagerstrand’s time-space model. The explains the essence, attributes, meaning and e general characteristic of the time-space model, which can be used for research and practical application in city logistics.

 

Key words: city logistics, time-space model, urban cycle, city.

 

Marcin Hundert

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wydział Społeczno-Techniczny, Katedra Finansów, Rachunkowości i Logistyki

 

Metropolizacja jako symulanta czynników wywołujących kongestię

 

Metropolization as a stimulant of factors causing congestion

 

Z problemem kongestii mierzy się wiele miast i aglomeracji miejskich bez względu na ich wielkość i liczbę mieszkańców. Jednakże rozlewanie się obszarów miejskich poza granice administracyjne miast tzw. „urban sprawl” oraz silne tendencje do tworzenia obszarów metropolitalnych problem kongestii pogłębia. Przeciętne miesięczne opóźnienie wywołane kongestią w godzinach szczytu w 2015 roku dla 7 największych miast Polski wyniosło 10 godzin. Kongestia stanowi istotny problem nie tylko dla społeczeństwa, wpływając na mobilność i zwiększając koszty przemieszczania się, ale przede wszystkim zwiększając koszty funkcjonowania gospodarki. W 2015 roku koszty kongestii dla gospodarki wzrosły o 12,5% w porównaniu do roku poprzedniego. W artykule zaprezentowano związki metropolizacji z powstawaniem, skutkami i kosztami kongestii.

 

Słowa kluczowe: kongestia, skutki kongestii, koszty kongestii, aglomeracje, metropolie.

 

The congestion is a problem for many cities and urban areas irrespective of their size and number of inhabitants. However, the spillover of areas beyond the administrative boundaries of urban sprawl and the strong tendency to create metropolitan areas even deepens the problem of congestion. The average monthly congestion delay in 2015 for the 7 largest Polish cities was 10 hours. In 2015 the cost of congestion for the economy increased by 12.5% compared to the previous year. This paper presents metropolitan relations with the origins, consequences, and costs of congestion.

 

Key words: congestion, congestion effects, congestion costs, agglomerations, metropolises.

 

W najbliższym numerze

 

Marcin Zięcina

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wydział Zarządzania

 

Wojciech Sokołowski

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

 

Analiza możliwości wykorzystania wybranych innowacyjnych metod i narzędzi do zarządzania łańcuchem dostaw

 

Selected innovative methods and tools in supply chain management

 

Współczesne łańcuchy dostaw podlegają bardzo dynamicznym zmianom. Tym zmianom podlegają także narzędzia i metody wykorzystywane do zarządzania nimi. Niejednokrotnie sytuacja jest jednak odwrotna, to powstanie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania determinuje ewoluowanie tych łańcuchów. Niektóre z rozwiązań mają ogromny potencjał do całkowitej zmiany logiki funkcjonowania transakcji i procesów w tych łańcuchach. Potencjał ten właściwie wykorzystany może prowadzić do kolejnych rozwiązań, takich jak inteligentne umowy (ang. smart contract).
Artykuł porusza problematykę zyskujących na popularności innowacyjnych rozwiązań jakimi są wieże kontroli łańcuchów dostaw oraz łańcuch bloków (ang. blockchain) i ich roli w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw.

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo łańcuchów dostaw, wieże kontroli łańcuchów dostaw, big data, blockchain.

 

The vast majority of today’s supply chains are under very dynamic changes. These changes also apply to the tools and methods used to manage them. However, the situation is often reversed. New management solutions determines the evolution of these chains. Some of these solutions have potential to change the logic of the transactions and processes in these chains. This can lead to further solutions, such as smart contracts.
The article discusses the issue of the growing innovative solutions that are supply chain control towers and the blockchain and their role in the functioning of supply chains.

 

Key words: supply chin security, supply chain control towers, big data, blockchain.

Liczba stron 32
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl