Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 06/2018

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 06/2018
Produkt dostępny

ISSN: 1231-2037
Cena brutto:  59.90 PLN


Gospodarka Materiałowa i Logistyka 06/2018

 

Spis treści

 

Marzena Frankowska

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Logistyki

 

Katarzyna Nowicka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Logistyki

 

Technologie Smart Industry a rozwój zarządzania łańcuchami dostaw

 

Smart Industry technologies and supply chain management

 

Współcześnie możemy obserwować, w jak szybkim tempie technologie zmieniają zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Cyfryzacja wychodzi poza obszar fabryki stanowiąc coraz częściej o poziomie konkurencyjności całego łańcucha dostaw. Koncepcja Smart Industry integruje wykorzystanie cyfrowych technologii w zakładach produkcyjnych oraz łańcuchach dostaw. Dla maksymalizacji korzyści wynikających z ich zastosowania w zarządzaniu niezbędna jest wiedza dotycząca właściwości owych technologii. Celem opracowania jest prezentacja najważniejszych technologii wspierających koncepcję Smart Industry, a w konsekwencji Smart Supply Chain. Założeniem w tym podejściu jest potrzeba szerszego spojrzenia na potencjał jaki mają technologie wspierające zarówno w pojedynczych przedsiębiorstwach, jak i całych łańcuchach dostaw.

 

Słowa kluczowe: Smart Industry, Smart Supply Chain, technologie wspierające zarządzanie.

 

Nowadays, we can observe how quickly technologies change the rules of running a business. Digitization goes beyond the factory area, becoming more and more often about the competitiveness level of the entire supply chain. The concept of Smart Industry integrates the use of digital technologies in production plants and supply chains. To maximize the benefits of their use in management, knowledge about the properties of these technologies is necessary. The aim of the study is to present the most important technologies supporting the concept of Smart Industry, and consequently Smart Supply Chain. The assumption in this approach is the need for a broader view of the potential that supports both individual enterprises and entire supply chains.

 

Key words: Smart Industry, Smart Supply Chain, key enabling technologies.

 

Bohdan Pac
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Zarządzania i Finansów, Bałtycki Ośrodek Logistyki Stosowanej

 

Jerzy Kupiński
Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Zakład Wsparcia Działań Morskich

 

Model wykorzystania metod logistyki stosowanej do oceny programów i zasobów obronnych w procesie modernizacji sił morskich

 

The assessment methodology of programms and acquired assets included in modernisation process of polish naval forces with the use of the logistics applied methos

 

Opracowanie prezentuje model koncepcyjny oceny programów modernizacyjnych oraz pozyskiwanych, w ramach tych programów, zasobów obronnych dla Sił Morskich RP. Proponowane rozwiązanie oparte jest na implementacji metod wykorzystywanych w zarządzaniu strategicznym oraz logistyce stosowanej, które umożliwiają dokonanie kwantyfikacji poszczególnych programów oraz zasobów obronnych, wspomagającej proces podejmowania decyzji oraz ułatwiającej alokację środków finansowych do poszczególnych zadań. Opracowanie stanowi przykład, jak metody wykorzystywane w zarządzaniu i logistyce stosowanej mogą być przydatne w ocenie istotności programów oraz pozyskiwaniu odpowiednich zasobów z punktu widzenia trafności, efektywności i skuteczności zakupów oraz zapewnienia ich szeroko rozumianej standaryzacji.

 

Słowa kluczowe: modernizacja, zasoby obronne, zarządzanie, logistyka.

 

The concept of modernisation programs and acquired military assets for the Polish Navy has been presented in the paper. The implementation of strategic management and logistics applied methods has been taken into account within the decision making process and finance allocation to the particular projects. The solution presented below is the good example how the management and logistics applied methods can be useful in order to define the gravity of particular programs and acquired assets considering the accuracy, efficiency, effectiveness and standardisation criteria.

 

Key words: modernisation, defence assets, management, logistics.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Szymon Mitkow, Anna Borucka
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Logistyki

 

Prognozowanie popytu na usługi transportu intermodalnego

 

Demand forecast for intermodal transport services

 

Celem artykułu było opracowanie modelu prognozowania popytu na usługi transportowe operatora intermodalnego. Na podstawie udostępnionych danych, dotyczących liczby eksportowanych kontenerów, przedstawiono proces opisania zjawiska na podstawie jego przeszłych obserwacji, a także jego ewolucji w przyszłości. Zaproponowano dwa modele: regresji oraz ARIMA. Dla każdego z nich dokonano predykcji przyszłych obserwacji. Otrzymane wartości prognoz porównano i na tej podstawie wybrano model opisujący lepiej badane zjawisko, tzn. dający mniejszy błąd prognozy.

 

Słowa kluczowe: transport intermodalny, model ARIMA, model regresji, prognozowanie popytu.

 

In the article it was presented a model of demand forecast for intermodal operator transport services. Based on the shared data on the number of exported containers is presented the process of describing the observable occurrence on its past observations, as well as its evolution in the future. Two models were proposed: Regression and ARIMA. For each of them, was made a prediction of future observations. The received values for the predictions were compared and a model describing a better tested observable occurrence was chosen, i.e. that gives a smaller forecast error.

 

Key words: intermodal transport, ARIMA model, demand forecast, Regression model.

 

Kochańska Joanna, Burduk Anna
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji

 

Identyfikacja marnotrawstwa w małych przedsiębiorstwach produkcyjnych – case study

 

Waste identification in small production enterprises – case study

 

Artykuł opisuje możliwość wykorzystania narzędzi szczupłego zarządzania do doskonalenia procesów produkcyjnych w małych przedsiębiorstwach. Porusza kwestię obaw związanych z koncepcją Lean oraz wskazuje przyczyny świadczące o konieczności jej wdrożenia. W ramach studium przypadku nawiązano współpracę z rodzinną firmą produkcyjną, zlokalizowaną na terenie Dolnego Śląska, specjalizującą się w produkcji wyrobów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Bazując na pomiarach i obserwacjach przeprowadzonych na reprezentatywnych procesach, zidentyfikowano różne typy marnotrawstwa, którego wyeliminowanie pozwoliłby na rozwój firmy. Występujące problemy zobrazowano dodatkowo przy pomocy schematu przepływu materiału oraz diagramu spaghetti.

 

Słowa kluczowe: szczupłe zarządzanie produkcją, zarządzanie produkcją w małych przedsiębiorstwach, identyfikacja marnotrawstwa, przepływ materiału, diagram spaghetti.

 

The paper describes the possibility of using lean management tools to improve production processes in small enterprises. It raises the issue of concerns about the Lean concept and indicates the reasons for its implementation. As a part of the case study, a cooperation was established with a family production company located in Lower Silesia, specializing in the production of products adapted to the individual needs of customers. Based on measurements and observations carried out on representative processes, various types of waste were identified as a potential for improvement. The problems appearing are illustrated with the use of the material flow diagram and the spaghetti diagram.

 

Key words: lean manufacturing, production management in small enterprises, waste identification, material flow, spaghetti diagram.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Budner Waldemar W.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Logistyki Międzynarodowej

 

Przestrzenne uwarunkowania powstawania klastrów logistycznych – konsekwencje dla gospodarki

 

Spatial conditions for the formation of logistics clusters – consequences for the economy

 

Początki koncepcji klastra sięgają ekonomii neoklasycznej. Były to badania A. Marshalla, które 100 lat później sformułował w postaci ogólnej teorii M. Porter. Współcześnie dynamiczny rozwój rynku usług logistycznych spowodował koncentrację przedsiębiorstw branży TSL. Klastry logistyczne stały się nowym elementem krajobrazu gospodarczego w Polsce. Celem pracy jest przedstawienie uwarunkowań powstania, rozwoju i czynników lokalizacyjnych klastrów logistycznych. Ponadto przedstawiono różnorodne korzyści wynikające z funkcjonowania klastrów logistycznych. Wyniki i wnioski z przeprowadzonych rozważań wskazują na istotną rolę, jaką odgrywają klastry logistyczne w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki.

 

Słowa kluczowe: klastry, logistyka, warunki rozwoju, czynniki lokalizacji.

 

The beginnings of the cluster's concept go back to neoclassical economics. These were the studies of A. Marshall, which 100 years later were formulated in the general theory of M. Porter. Nowadays, the dynamic development of the logistic services market has resulted in the concentration of enterprises in the TSL sector. Logistic clusters have become a new element of the economic landscape in Poland. The aim of the work is to present the conditions for the emergence, development and location factors of logistic clusters. In addition, various benefits resulting from the functioning of logistic clusters are presented. The results and conclusions from the considerations point the important role played by logistic clusters in improving the competitiveness of enterprises and the economy.

 

Key words: clusters, logistics, development conditions, location factors.

Liczba stron 32
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl