Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 08/2018

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 08/2018
Produkt dostępny

ISSN: 1231-2037
Cena brutto:  59.90 PLN


Gospodarka Materiałowa i Logistyka 08/2018

 

Spis treści

 

Marcin Zięcina

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wydział Zarządzania

 

Wojciech Sokołowski

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

 

Analiza możliwości wykorzystania wybranych innowacyjnych metod i narzędzi do zarządzania łańcuchem dostaw

 

Selected innovative methods and tools in supply chain management

 

Współczesne łańcuchy dostaw podlegają bardzo dynamicznym zmianom. Tym zmianom podlegają także narzędzia i metody wykorzystywane do zarządzania nimi. Niejednokrotnie sytuacja jest jednak odwrotna, to powstanie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania determinuje ewoluowanie tych łańcuchów. Niektóre z rozwiązań mają ogromny potencjał do całkowitej zmiany logiki funkcjonowania transakcji i procesów w tych łańcuchach. Potencjał ten właściwie wykorzystany może prowadzić do kolejnych rozwiązań, takich jak inteligentne umowy (ang. smart contract).

Artykuł porusza problematykę zyskujących na popularności innowacyjnych rozwiązań jakimi są wieże kontroli łańcuchów dostaw oraz łańcuch bloków (ang. blockchain) i ich roli w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo łańcuchów dostaw, wieże kontroli łańcuchów dostaw, big data, blockchain.

 

The vast majority of today’s supply chains are under very dynamic changes. These changes also apply to the tools and methods used to manage them. However, the situation is often reversed. New management solutions determines the evolution of these chains. Some of these solutions have potential to change the logic of the transactions and processes in these chains. This can lead to further solutions, such as smart contracts.

The article discusses the issue of the growing innovative solutions that are supply chain control towers and the blockchain and their role in the functioning of supply chains.

 

Key words: supply chin security, supply chain control towers, big data, blockchain.

 

Adam Koliński

Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

 

Jacek Zając

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

 

Analiza procesów magazynowania z wykorzystaniem notacji BPMN

 

Warehouse process analysis Rusing BPMN notation

 

W artykule przedstawiono analizę procesów magazynowania z wykorzystaniem notacji BPMN w środowisku informatycznym iGrafx. Autorzy w artykule przedstawili opracowany model procesu magazynowania w magazynie dystrybucyjnym. Model jest wynikiem prac optymalizacyjnych na rzecz przedsiębiorstw, realizowanych w ramach działalności Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz prac badawczych w Wyższej Szkole Logistyki. Przedstawiono również wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych dla następujących zmiennych: wariantowości w zmianowości pracy, rozdziału godzin pracy w zakresie obsługi dostaw i wydań oraz odpowiedniego przydziału niezbędnych zasobów do realizacji procesów. Weryfikacja symulacyjna tych wariantów pozwala stwierdzić, że opracowany model procesu magazynowania jest uniwersalny i możliwy do implementacji w praktyce biznesowej do przeprowadzenia analiz efektywności procesów magazynowych.

 

Słowa kluczowe: proces, organizacja, zmianowość, Notacja BPMN, program iGrafx, analiza wielokryterialna.

 

The paper presents an analysis of warehouse processes using BPMN notations in the iGrafx IT environment. The authors of the article presented the developed model of the warehousing process in the distribution warehouse. The model is the result of optimisation works for enterprises carried out within the framework of the activities of the Institute of Logistics and Warehousing and research works at the Poznan School of Logistics. The results of the simulation studies were also presented for the following variables: variance in work shifts, division of working hours in the scope of delivery and issue service and appropriate allocation of necessary resources to implement the processes. Simulation verification of these variants allows to state that the developed model of the warehouse process is universal and can be implemented in business practice for the purpose of conducting analyses of the warehouse process efficiency.

 

Key words: process, organization, changeability, BPMN notation, IGrafx program, multi-criteria analysis.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Anna Burduk, Joanna Kochańska, Dagmara Górnicka

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji

 

Usprawnienie procesu produkcyjnego zabezpieczeń przeciwpożarowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturingcase study

 

Improvement of production process of fire protection systems with the use of Lean Manufacturing tools – case study

 

W artykule przedstawiono analizę stanu nowo powstałego zakładu produkcyjnego, specjalizującego się w zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Działania przedsiębiorstwa koncentrują się na rozwoju nie tylko w obszarze maszyn i technologii, ale także poprzez chęć doskonalenia procesów, zachodzących podczas realizacji zleceń produkcyjnych. W związku z powyższym, po rozpoczęciu działalności i wstępnym ustandaryzowaniu przebiegu produkcji, zdecydowano się na przeprowadzenie analizy obecnego przepływu strumienia wartości w celu identyfikacji marnotrawstwa oraz innych występujących problemów, a następnie zaproponowano usprawnienia zgodnie z ideologią kaizen.

 

Słowa kluczowe: Lean Management, Value Stream Mapping, identyfikacja marnotrawstwa, kaizen.

 

The paper presents an analysis of current state of the new production company that produces fire protenction systems. The company focuses not only on development of machines and technologies, but also on production process improvement. Thus, after the company started production and created standards, they decided to perform an analysis of current value stream flow. The aim was to identify waste and problems in company and propose improvement solvings, in accordance with kaizen ideology.

 

Key words: Lean Management, Value Stream Mapping, waste identification, kaizen.

 

Robert Cieślak

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Katedra Inżynierii i Technologii

 

Robert Rogaczewski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Katedra Finansów, Rachunkowości i Logistyki

 

Paweł Szczap

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

 

Optymalizacja procesu naprawy blacharsko-lakierniczej w wybranym przedsiębiorstwie

 

Optimization of a body and paint repair process in a selected enterprise

 

Optymalizacja procesów produkcyjnych i osiąganie oczekiwanych efektów ich realizacji stanowi ważny aspekt w obecnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wdrożenie odpowiedniego instrumentarium z zakresu optymalizacji procesów jakościowych wpływa z pewnością na poprawę procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej oraz zwiększa ich konkurencyjność. Celem niniejszego artykułu jest analiza procesu naprawy blacharsko-lakierniczej w wybranym przedsiębiorstwie z uwzględnieniem narzędzi i metod jego optymalizacji.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie jakością, ECR, doskonalenie procesów produkcyjnych.

 

Optimization of production processes and achieving the expected effects of their implementation is an important aspect in the current management of the company. The implementation of appropriate instruments in the field of optimization of quality processes certainly affects the improvement of production processes in enterprises from the automotive industry and increases their competitiveness. The purpose of this article is therefore to analyze the body and paint repair process in a selected company, including the tools and methods of its optimization.

 

Key words: quality management, ECR, improvement of production processes.

 

W najbliższym numerze

 

Andrzej Szymonik

Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście logistyki

 

Corporate social responsibility in the context of logistics

 

Artykuł porusza tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu w aspekcie logistyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsce pracy, środowisko naturalne, społeczność lokalną oraz rynek. Przedstawione zostały zagrożenia, które mogą wpływać na bezpieczeństwo procesów logistycznych i ryzyko przepływu strumienia rzeczowego oraz informacji. Scharakteryzowano również wybrane unormowania prawne mające wpływ na efektywność działań logistycznych i społeczną odpowiedzialność biznesu.

 

Słowa kluczowe: logistyka, CSR, bezpieczeństwo, zagrożenia, społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

The article discusses the issue of the corporate social responsibility in the aspect of logistics, with particular emphasis put on the workplace, natural environment, local community and the market. The paper presents threats that may affect the safety of logistic processes and the risk of the flow of information and the material stream. The selected legal regulations affecting the efficiency of logistic activities and corporate social responsibility.

 

Key words: logistics, CSR, safety, threats, corporate social responsibility.

Liczba stron 32
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl