Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 03/2018

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 03/2018
Produkt dostępny

ISSN: 1231-2037
Cena brutto:  59.90 PLN


Gospodarka Materiałowa i Logistyka 03/2018

 

Spis treści

 

Marzena Frankowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Logistyki

 

Katarzyna Nowicka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Logistyki

 

Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie Smart Industry

 

Supply chain management in the era of Smart Industry

 

Współczesny rozwój technologii wspierany dostępem do Internetu stymuluje powstawanie koncepcji, tj. Smart Industry i Smart Supply Chain. Inteligentne fabryki wykorzystują robotyzację i automatyzację w celu poprawy konkurencyjności. Takie podejście staje się jednak niewystarczające i wymaga szerszego spojrzenia na potencjał, jakim jest połączenie idei Smart Factory z potencjałem jaki wynika z zastosowania technologii w łańcuchach dostaw w przemyśle. Istotnym aspektem umożliwiającym czerpanie korzyści z takiego holistycznego ujęcia jest wykorzystanie Internetu Rzeczy (IoT) w zarządzaniu informacją przepływającą od konsumenta do producenta surowców. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę holistycznego spojrzenia na problematykę cyfryzacji w zarządzaniu fabryką i przepływami w łańcuchach dostaw, aby osiągać maksymalizację korzyści całego systemu, jakim jest Smart Industry. Rozważania poprzedzono analizą ewolucji Internetu, jako podstawy do możliwości zarządzania przepływami z wykorzystaniem IoT.

 

Słowa kluczowe: Smart Industry, Smart Supply Chain, Internet Rzeczy.

 

The current development of technologies supported by Internet access stimulates the emergence of Smart Industry and Smart Supply Chain concepts. Intelligent factories use robotics and automation to improve competitiveness. This approach, however, is insufficient and requires a broader view of the potential of combining the Smart Factory concept with the potential resulting from the application of technology in industrial supply chains. An important aspect that makes it possible to benefit from such a holistic approach is the use of the Internet of Things (IoT) in the management of information flows from the consumer to the raw materials producers. The aim of the article is to draw attention to the need for a holistic view of the issues of digitization with the management of the factory and flows in the supply chains, in order to maximize the benefits of the entire system, which is Smart Industry. The considerations were preceded by an analysis of the evolution of the Internet as a basis for the ability to manage flows using IoT.

 

Key words: Smart Industry, Smart Supply Chain, Internet of Things.

 

Dorota Leończuk
Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania, Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

 

Metody i modele pomiaru oraz oceny wydajności łańcucha dostaw

 

Methods and models of measuring and evaluating supply chain performance

 

Ze względu na rosnącą złożoność łańcuchów dostaw, bardzo ważna staje się kwestia pomiaru oraz oceny ich funkcjonowania. Zarówno w literaturze, jak i w praktyce gospodarczej stosowane są różne modele i metody pomiaru i oceny wydajności łańcuchów dostaw (ang. supply chain performance). Proponowane podejścia ewoluują w kierunku uwzględniania różnych wymiarów funkcjonowania przedsiębiorstw w szerszej perspektywie. W artykule opisane zostały najczęściej stosowane metody oraz modele pomiaru i oceny wydajności łańcucha dostaw. W opisie skoncentrowano się głównie na podstawowych założeniach poszczególnych podejść, a także stosowanych miarach wydajności oraz ich kategoriach. Wskazano także główne problemy i wyzwania związane z doskonaleniem opisywanych modeli i metod.

 

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, wydajność, pomiar, ocena, metody.

 

Taking into account the growing complexity of supply chains, the issue of measuring and evaluating their functioning becomes vital. Both literature and business practice apply various models and methods of measuring and evaluating supply chain performance. The proposed approaches evolve towards taking a wider perspective of various dimensions in which enterprises function. The paper describes the most commonly applied methods and models of measuring and evaluating supply chain performance. It primarily focuses on the fundamental assumptions of specific approaches as well as the applied performance measures and their categories. The article also indicates major problems and challenges connected with developing the described models and methods.

 

Key words: supply chain, performance, measurement, evaluation, methods.

 

Łukasz Gola

Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej

 

Opłaty kongestyjne i ich oddziaływanie na przepływy osób w centrum miasta

 

Congestion charges and their impact on traffic flows in the city center area

 

Celem niniejszego artykułu jest syntetyczne przedstawienie koncepcji strefowych (kordonowych) opłat kongestyjnych, których zastosowanie – poprzez adekwatne odzwierciedlenie kosztów odbywanych przez użytkowników systemu transportowego podróży – wpływa na ich zachowania transportowe. Przedstawiony jest więc dorobek teorii ekonomii w zakresie identyfikacji, analizy i internalizacji kosztów zewnętrznych w transporcie stanowiący bazę teoretyczną zastosowania tego typu rozwiązania. Na tej podstawie, w kontekście wskazanego całościowego podejścia do zarządzania przepływami osób, dóbr i informacji na obszarze miasta, analizowane są zależności i powiązania między opłatami kongestyjnymi a logistyką miejską.

 

Słowa kluczowe: kongestia, opłata kongestyjna, koszt zewnętrzny, zachowania transportowe.

 

The goal of this paper is to present the concept of area (cordon) congestion charges, application of which by adequate reflection of people’s travel costs, affects their travel choices, thus reducing the level of congestion and the associated negative externalities. Therefore the economic theory developments on identifying, analyzing and internalizing externalities in transport that constitute a theoretical framework for usage of such solution are being presented. Based on that the relationships and correlations between congestion charges and city logistics are analyzed in the context of the required holistic approach to the management of people, goods and information flows in the city.

 

Key words: congestion, congestion charge, external costs, traffic choices.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Marian Bartoszuk

Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Maszyn

 

Roman Chudy

Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

 

Analiza wpływu rodzaju obróbki wykończeniowej na organizację produkcji części klasy wałek

 

The analysis of the impact of the type of finishing machining on the organization of production of shaft class part

 

W dzisiejszych czasach o konkurencyjności zakładu wytwarzającego części maszyn decyduje stosowanie nowoczesnych środków produkcji. Zaliczyć do nich można energooszczędne i proekologiczne maszyny oraz nowoczesne procesy wytwarzania. W niniejszym artykule przedstawiono wpływ modyfikacji procesu wytwarzania na organizację produkcji. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany w procesie technologicznym wywołane zmianą rodzaju obróbki wykończeniowej. Badania przeprowadzono dla przykładowej części klasy wałek. W badaniach przeanalizowano możliwość zastąpienia operacji szlifowania poprzez nagniatanie oraz wpływ tej modyfikacji na czas wytwarzania, energochłonność procesu, koszty wytwarzania oraz na sam proces technologiczny. Udowodniono, że stosowanie nowoczesnych metod obróbki przynieść może producentom szereg korzyści przekładających się bezpośrednio na kondycję finansową firmy.

 

Słowa kluczowe: przedmiot obrabiany, proces technologiczny, czas wytwarzania, koszty produkcji.

 

Nowadays the competitiveness of machine parts manufacturing plant determines through the use of modern means of production. These include energy-efficient and environmentally friendly machines or modern manufacturing processes. This paper presents the effects of modifications of the manufacturing process on the organization of production. Particular attention was paid to changes in the technological process caused by changing the type of finishing manhandle. The study was conducted for the sample of shaft class part. The study analyzed the possibility of replacing the grinding operation by burnishing and the impact of this modification on the time of manufacture, process energy consumption, production costs and the technological process itself. It has been proven that the use of modern methods of manufacturing can bring producers a number of advantages which are translate directly into the financial condition of the company.

 

Key words: workpiece, technological process, production time, manufacturing costs.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Piotr Blaik

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Katedra Logistyki i Marketingu

 

Megatrendy i ich wpływ na rozwój logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw

 

Megatrends and their influence on logistics and supply chain management development

 

Artykuł poświęcony jest identyfikacji megatrendów determinujących oraz dynamizujących kierunki rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Autor prezentuje znane w skali światowej wyniki badań dotyczące strukturyzacji megatrendów i wyzwań współczesnej logistyki. W oparciu o częstość i ważność wskazań badanych megatrendów w literaturze oraz własne badania, autor wskazał w ujęciu hierarchicznym podstawowe megatrendy, podejmując próbę identyfikacji ich istoty i struktury oraz przejawów oddziaływania na rozwój i funkcjonowanie logistyki. Kombinacje megatrendów, wyznaczają zakres i intensywność zmian odnośnie formułowania nowych przedsięwzięć strategicznych w sferze logistyki i SCM.

 

Słowa kluczowe: megatrendy, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, strategie logistyczne.

 

The article concerns the identification of megatrends affecting and dynamizing the directions of logistics and supply chain management. The author present world-widely known results of the research concerning the structuring of the megatrends and challenges of the contemporary logistics. Based on the researched megatrends within the literature as well as the own research, the author shown in the hierarchical way basic megatrends, taking into advance the attempt of the identification of the nature and structure of the megatrends as well as their influence symptoms on the development and functioning of logistics. The combinations of megatrends show the scope and intensity of the changes concerning the formulation of the new strategic undertaking within the area of logistics and supply chain management.

 

Key words: megatrends, logistics, supply chain management, logistics strategy.

Liczba stron 32
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl