Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 05/2018

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 05/2018
Produkt dostępny

ISSN: 1231-2037
Cena brutto:  59.90 PLN


Gospodarka Materiałowa i Logistyka 05/2018

 

Spis treści

 

Anna Maryniak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Logistyki i Transportu

 

Wartości oczekiwane przez odbiorców jako składowa czynników sukcesu łańcuchów dostaw

 

Values expected by receivers as the compounds of supply chains’ success factors

 

W mniejszym opracowaniu skoncentrowano się na wartościach, które są ważne dla odbiorców w procesie pozyskiwania dostawców. Celem rozważań jest ich identyfikacja, ponieważ stanowią one integralną cześć budowy partnerstwa z dostawcami, które z kolei wyodrębnia się jako składową czynników sukcesu łańcuchów dostaw. W toku postepowania badawczego starano się udzielić odpowiedzi na pytanie: jakie czynniki są ważne dla odbiorców z perspektywy dostawców oraz jaki jest ich charakter (finansowy, marketingowy, logistyczny itp.). Badania przeprowadzono wśród przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce, z wykorzystaniem autorskiego, ustrukturalizowanego kwestionariusza ankiety. Badane podmioty są producentami wyrobów finalnych i/lub (w mniejszym stopniu) dostawcami kolejnych rzędów (sprzedającymi półprodukty i częściowo przetworzone surowce).

 

Słowa kluczowe: czynniki sukcesu, dobór dostawców, łańcuch dostaw, konkurencja.

 

In the study, the emphasis was placed on the values which are important for the recipients in the process of gaining suppliers. The aim of the considerations was the identification of the mentioned values since they constitute an integral part of building partnerships with suppliers. This, in turn, has been distinguished as a compound of supply chains’ success factors. During the research, an attempt was made to identify the crucial factors for the recipients, from the perspective of suppliers, and to specify their nature (financial, marketing, logistics, etc). The studies were conducted among the enterprises registered in Poland, with the use of an original, structured survey. The studied entities are final-product producers and/or (to a lesser extent) further-tier suppliers (selling semi-finished goods and partially processed raw materials).

 

Key words: success factors, selection of suppliers, supply chain, competition.

 

Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej.
Teoria i praktyka

 

Ewa Dębicka

Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

 

Polityka zbrojeniowa jako element systemu bezpieczeństwa narodowego

 

Armament policy as part of the national defence system

 

Żeby siły zbrojne mogły realizować swoje podstawowe zadania muszą dysponować odpowiednim jakościowo sprzętem wojskowym, tzn. dostosowanym do ich potrzeb i stawianym im wymagań. Pozyskiwanie sprzętu wojskowego to jeden z filarów narodowej polityki zbrojeniowej, której podstawowe załażenia wpisują się w funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa narodowego. Zachodzi więc pytanie w jakich obszarach i w jaki sposób polityka zbrojeniowa wpływa na funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa narodowego? Artykuł przedstawia analizę podstawowych obszarów kreowania polityki zbrojeniowej i ich wpływu na system bezpieczeństwa narodowego.

 

Słowa kluczowe: polityka zbrojeniowa, pozyskiwanie sprzętu wojskowego, system bezpieczeństwa narodowego.

 

That the armed forces could carry out its basic tasks must have good quality equipment, adapted to their needs and fulfil the requirements. Acquisition of military equipment is one of the basic element of the national armaments policy, which is part of the functioning of the national defence system. So, the question is what areas and how does defence policy affect the functioning of the national defence system? The article provides an analysis of the basic areas for the creation of armaments policy and their impact on the national defence system.

 

Key words: armament policy, aquisition of military equipment, national defence system.

 

Andrzej Szymonik
Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 

Problemy współczesnej ekologistyki

 

Problems of the contemporary ecologistics

 

Artykuł porusza tematykę związaną z ekologistyką, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy racjonalnego gospodarowania z odpadami. Scharakteryzowano również istotne zagadnienia związane z „Czystszą produkcją”, minimalizowaniem odpadów oraz edukowanie społeczeństwa w obszarze ekologistyki, które ma wpływ na jakość środowiska.

 

Słowa kluczowe: ekologia, ekologistyka, „Czystsza produkcja”, odpady.

 

The article deals with topics related to ecologistics, with particular emphasis on to the problems of rational waste management. The author characterizes also significant issues related to "Cleaner production", minimization of waste and education of the society in ecologistics, which have an impact on the quality of the environment.

 

Key words: ecology, ecologistics, „Cleaner production”, wastes.

 

Krzysztof Ficoń
Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

 

Metoda wyznaczania optymalnej odległości między przystankami na sieci autobusowej komunikacji miejskiej

 

The method of determining optimal distances between floorings on the bus service of urban communication

 

W pracy podjęto próbę modelowania zadania wyznaczania optymalnej odległości między przystankami autobusowymi na sieci komunikacji miejskiej. W tym celu został zbudowany model logiczno-analityczny obrazujący proces poruszania się autobusu na sieci komunikacji miejskiej, uwzględniający m.in. czasową dynamikę ruszania z przystanku, liniowy odcinek ruchu jednostajnego między przystankami i czas hamowania przed kolejnym przystankiem. Dodatkowo dołączono „pieszą” procedurę dojścia pasażera do przystanku, a następnie jego dotarcie do miejsca przeznaczenia. Zaproponowana topografia miejskiej sieci komunikacji autobusowej powinna gwarantować minimalizację łącznego czasu podróży autobusem oraz czasu dojścia do przystanku i przejścia do miejsca docelowego. Skuteczność funkcjonowania modelu zilustrowano prostym przykładem liczbowym.

 

Słowa kluczowe: autobus, czas, hamowanie, miasto, odległość, przyspieszenie, przystanek, trasa.

 

The paper attempts to model the task of determining the optimal distance between bus stops on the public transport network. To this end, a logical-analytical model was built, illustrating the process of moving the bus on the public transport network, including temporary dynamics of starting from the stop, linear segment of uniform traffic between stops and braking time before the next stop. In addition, a "walking" procedure for the passenger to reach the stop and then reaching the destination. The proposed topography of the urban bus communication network should guarantee minimizing the total travel time of the bus and the time of reaching the bus stop and passing to the destination. The model's effectiveness is illustrated by a simple numerical example.

 

Key words: bus, time, braking, city, distance, acceleration, bus stop, route.

 

Andrzej Świderski, Przemysław Skoczyński

Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

 

Tomasz R. Waśniewski

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Logistyki

 

Zastosowanie technologii RFID w pojazdach uprzywilejowanych – propozycja poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

Application of RFID technology in emergency vehicles – a proposal for improving road safety

 

W artykule przedstawiono analizę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Zaproponowano także sposób jego poprawy. Mieszkańcy Polski są przyzwyczajeni do otrzymywania wielu informacji medialnych na temat wypadków i kolizji drogowych. Dane statystyczne, zbierane i analizowane między innymi w ramach Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, funkcjonującego w strukturze Instytutu Transportu Samochodowego, są źródłem informacji służących podejmowaniu decyzji w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawione informacje odnoszą się do sytuacji na drogach we wszystkich regionach kraju. W artykule zaprezentowano ponadto możliwość zastosowania nowoczesnej technologii RFID, jako narzędzia wspomagającego działania dla potrzeb podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach.

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, RFID, ruch drogowy, koszty, wypadki, kolizje.

 

The article presents analysis of the road safety level in Poland. A way to improve it was also proposed. The inhabitants of Poland are used to receiving a lot of media information about road accidents and collisions. A statistical data, collected and analyzed, among the others, by the Polish Road Traffic Safety Observatory operating in the structure of the Motor Transport Institute, is a source of information for decision making in the field of actions to improve road safety. The essential information refers to the situation on the roads in all regions of the country. The article also presents the possibility of using modern RFID technology as a supportive tool for the needs of increasing the road safety level.

 

Key words: safety, RFID, road safety, costs, accidents, collisions.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Szymon Mitkow, Anna Borucka

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Logistyki

 

Prognozowanie popytu na usługi transportu intermodalnego

 

Demand forecast for intermodal transport services

 

Celem artykułu było opracowanie modelu prognozowania popytu na usługi transportowe operatora intermodalnego. Na podstawie udostępnionych danych, dotyczących liczby eksportowanych kontenerów, przedstawiono proces opisania zjawiska na podstawie jego przeszłych obserwacji, a także jego ewolucji w przyszłości. Zaproponowano dwa modele: regresji oraz ARIMA. Dla każdego z nich dokonano predykcji przyszłych obserwacji. Otrzymane wartości prognoz porównano i na tej podstawie wybrano model opisujący lepiej badane zjawisko, tzn. dający mniejszy błąd prognozy.

 

Słowa kluczowe: transport intermodalny, model ARIMA, model regresji, prognozowanie popytu).

 

In the article it was presented a model of demand forecast for intermodal operator transport services. Based on the shared data on the number of exported containers is presented the process of describing the observable occurrence on its past observations, as well as its evolution in the future. Two models were proposed: Regression and ARIMA. For each of them, was made a prediction of future observations. The received values for the predictions were compared and a model describing a better tested observable occurrence was chosen, i.e. that gives a smaller forecast error.

 

Key words: intermodal transport, ARIMA model, demand forecast, Regression model.

Liczba stron 32
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl