Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 02/2018

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 02/2018
Produkt dostępny

ISSN: 1231-2037
Cena brutto:  59.90 PLN


Gospodarka Materiałowa i Logistyka 02/2018

 

Spis treści

 

Piotr Banaszyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Logistyki Międzynarodowej

 

Przepływy finansowe jako przesłanka konkurencyjności łańcuchów dostaw przedsiębiorstw

 

The financial flows as the reason of the supply chains competitiveness

 

Streszczenie:

 

Podstawowy problem to dlaczego finanse łańcucha dostaw powinno być ważnym obszarem zainteresowania menedżerów logistyki. Odpowiedź na to pytanie oraz identyfikacja metod zarządzania finansowego w łańcuchu dostaw są celem badawczym niniejszego opracowania. Artykuł składa się z czerech zasadniczych części. W pierwszej wskazano na współczesne tendencje w dziedzinie zalecanych metod zarządzania przedsiębiorstwem i ich konsekwencje dla zarządzania łańcuchem dostaw. W drugiej uzasadniono równoważny charakter finansów łańcucha dostaw z problematyką fizycznego przemieszczania oraz przepływu informacji. Część trzecia dotyczy identyfikacji różnic między celami zarządzania przedsiębiorstwem a celami zarządzania łańcuchem dostaw złożonym z wielu autonomicznych przedsiębiorstw. Wreszcie część czwarta została poświęcona potencjalnym metodom zarządzania finansowego w łańcuchach dostaw, akcentując znaczenie nowych instrumentów dla budowania przewagi konkurencyjnej łańcucha jako całości.

 

Słowa kluczowe: finanse łańcucha dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw.

 

Summary:

 

The key problem is why supply chain finance should be an important area of interest for logistics managers. The answer to this question and the identification of the supply chain financial management methods are the research objectives of this paper. The article consists of four parts. In the first one, we present contemporary trends in recommended business management methods and their implications for supply chain management. The second justifies the equivalence of supply chain finance with the issue of physical movement and information flow. The third part deals with the identification of the differences between the objectives of enterprise management and the objectives of supply chain management. Lastly, the fourth part was devoted to potential methods of financial management in the supply chains, emphasizing the importance of new instruments for building competitive advantage of the chain as a whole.

 

Key words: supply chain finance, supply chain management.

 

Łukasz Marzantowicz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

 

Stabilność łańcucha dostaw – stan, poziomy i zasobowe uwarunkowania

 

Stability of supply chain – status, levels and resources conditions

 

Streszczenie:

 

Celem prowadzonych rozważań jest opisanie koncepcji sterowania układem relacji, a także przepływów w łańcuchu w oparciu o zasoby jako czynniki stabilizujące łańcuch dostaw. Przeprowadzono dyskurs w oparciu o metodę desk research wskazującą na usystematyzowanie pojęć i morfologii podejścia systemowego w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz stabilności procesów (w tym czynników zmienności i otoczenia zewnętrznego procesów). Krytyczna analiza dostępnej literatury w zakresie zarządzania procesami i systemowego podejścia wytycza płaszczyznę rozważań o kreowaniu nowoczesnego podejścia do strategii zarządzania łańcuchem dostaw, jako układu relacji budujących możliwość uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Opierając koncepcję na wykorzystaniu podejścia systemowego zidentyfikowano stabilizatory łańcucha dostaw. Określono stan stabilności systemu jako płaszczyznę determinującą uwarunkowania zasobowe dla wyznaczenia i usystematyzowania ontologicznych poziomów stabilności łańcucha dostaw. Przez pryzmat funkcjonowania poszczególnych ogniw łańcucha dostaw (rozumianych jako dyspozytorzy zasobów) wskazano na reakcyjność przyczynowo skutkową w poziomowaniu stabilności łańcucha dostaw. Wskazanie zasobów jako stabilizatorów łańcucha dostaw wyznacza strukturę procesów w łańcuchu dostaw jako funkcjonalnego układu relacji i sił konkurencyjnych. To pozwala wykazać możliwość sterowania układem jako podstawy do uzyskiwania oczekiwanego poziomu stabilności łańcucha dostaw. Zbudowano koncepcję, sterowania układem jako zarządczej metody osiągnięcia i utrzymywania stabilności łańcucha dostaw.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw, stabilność łańcucha dostaw, stabilność systemów, przewaga konkurencyjna, zasoby w łańcuchu dostaw.

 

Summary:

 

The aim of the deliberations is to delineate the concept of controlling the system of relations and flows in supply chain based on resources as factors stabilizing the supply chain. A discourse was conducted based on the desk research method, which is systematising the concepts and morphology of system’s approach in supply chain management and process stability (including factors of variability and external environment of processes). Critical analysis of the available literature in the field of process management and system’s approach sets the plane of reflection on creating a modern supply chain management strategy as a system of relationships building the possibility of gaining a competitive advantage. Based on the concept of using the systemic approach, supply chain stabilizers have been identified. The state of system stability was defined as a plane of resource determinants for determining and systematizing ontological levels of supply chain stability. Through the prism of the functioning of individual links in the supply chain (understood as resource dispatchers), was pointed out the cause and effect reactivity in leveling the stability of the supply chain. Indication of resources as supply chain stabilizers determines the structure of processes in the supply chain as a functional system of relations and competitive forces. This allows one to demonstrate the ability to control the system as a basis for obtaining the desired level of the supply chain stability. It has been constructed a system control’s concept as a management methods to achieve and maintain the stability of the supply chain.

 

Key words: supply chain management, supply chain stability, system stability, competitive advantage, resources in the supply chain.

 

Daria Wolniaczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Logistyki i Transportu

 

Wpływ transportu intermodalnego na funkcjonowanie centrum logistycznego

 

Intermodal freight transport as the functioning element of logistics center

 

Streszczenie:

 

Współcześnie najważniejszym kryterium oceny jakości transportu stała się kompleksowość świadczonych usług. Ich wyrazem jest intermodalność, w której zakłada się stosowanie środków przewozowych różnych gałęzi transportu. Ponadto z transportem wiąże się nie tylko załadunek i wyładunek towarów, ale również składowanie, magazynowanie oraz obsługa: spedycyjna, celna i dokumentacyjna. Przedstawione zadania są coraz częściej wykonywane w ramach centrów logistycznych. Z jednej strony centra umożliwiają integrację poszczególnych rodzajów transportu, co istotnie przyczynia się do optymalizacji procesu dystrybucji. Z drugiej strony intermodalność zwiększa dostępność transportową centrum logistycznego, co wpływa na zainteresowanie nimi operatorów logistycznych.

 

Wpływ transportu intermodalnego na funkcjonowanie centrów logistycznych jest jednak zagadnieniem słabo rozpoznanym w literaturze przedmiotu. Z tego powodu celem artykułu jest identyfikacja znaczenia transportu intermodalnego jako elementu sprawnego funkcjonowania centrów logistycznych.

 

Słowa kluczowe: transport intermodalny, centrum logistyczne, usługa logistyczna.

 

Summary:

 

Nowadays, the most important criterion of evaluating the quality of transport is comprehensiveness of provided services, understood as intermodality. Intermodality is based on combine various branches of transport. Furthermore, transport is not only connected with loading and unloading of goods, but also storage, stock-keeping and service: forwarding, customs or documentation support. These tasks are more and more carrying out within the scope of logistics centers. On the one hand logistics centers enable the integration of individual types of transport, which significantly contributes to the optimization of the whole distribution process. On the other hand, intermodality increases transport accessibility of the logistics center, which has an impact, which affects the interest of logistics operators.

 

However, the literature quite poorly presents the impact of intermodal freight transport on the functioning of logistics center. For this reason, the aim of this paper is to identify the meaning of intermodal freight transport as the element of efficient logistics center.

 

Key words: intermodal freight transport, logistics center, logistics service.

 

Z PRAKTYKI PRZEDSIĘBIORSTW

 

Kamila Kluska, Paweł Pawlewski
Politechniki Poznańskiej, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Optymalizacja liczby opakowań wielokrotnego użytku w przedsiębiorstwie branży farmaceutycznej

 

Optimization of the number of reusable packaging in an enterprise of pharmaceutical branch

 

Streszczenie:

 

Artykuł przedstawia przebieg badań i wyniki projektu realizowanego we współpracy z jednym z przedsiębiorstw działających w branży farmaceutycznej w Polsce. Celem projektu jest wyznaczenie optymalnej liczby opakowań wielokrotnego użycia. Badania prowadzone są na terenie dwupiętrowej hali, gdzie produkowane są różnego rodzaju tabletki. W badanym obszarze przedsiębiorstwa do przechowywania i transportu surowców wykorzystywana jest beczka. Gabaryty beczek, ich wysoka cena, a przede wszystkim konieczność spełnienia wymagań branżowych dotyczących bezpieczeństwa przechowywanego i przemieszczanego surowca powodują szereg problemów zarówno dla pracowników kierujących tym obszarem firmy, jak i dla pracowników operacyjnych. Dotychczasowe problemy, a także planowane zwiększenie produkcji generują potrzebę zbudowania narzędzia, które pozwoli na wyznaczenie optymalnej, dla prawidłowego przebiegu procesu, liczby beczek. Narzędziem opisanym w niniejszym artykule jest model symulacyjny zbudowany z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim.

 

Słowa kluczowe: opakowania, transport wewnętrzny, symulacja komputerowa.

 

Summary:

 

The article presents the course of research and the results of the project carried out in cooperation with one of the companies operating in the pharmaceutical industry in Poland. The goal of the project is to determine the optimal number of reusable packaging. The research is conducted on the wall of a two-storey hall, where various types of tablets are produced. In the studied area of the enterprise, a barrel is used to store and transport raw materials. The dimensions of barrels, their high price, and above all the need to meet industry requirements regarding the security of stored and transported raw material cause a number of problems for both employees managing this area of the company, as well as for operational employees. The problems to date and the planned increase in production generate the need to build a tool that will allow to determine the optimal number of barrels for the correct course of the process. The tool described in this article is a simulation model built using FlexSim simulation software.

 

Key words: packaging, internal transport, computer simulation.

 

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Marzena Frankowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Logistyki

 

Katarzyna Nowicka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Logistyki

 

Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie Smart Industry

 

Supply chain management in the era of Smart Industry

 

Streszczenie:

 

Współczesny rozwój technologii wspierany dostępem do Internetu stymuluje powstawanie koncepcji, tj. Smart Industry i Smart Supply Chain. Inteligentne fabryki wykorzystują robotyzację i automatyzację w celu poprawy konkurencyjności. Takie podejście staje się jednak niewystarczające i wymaga szerszego spojrzenia na potencjał, jakim jest połączenie idei Smart Factory z potencjałem jaki wynika z zastosowania technologii w łańcuchach dostaw w przemyśle. Istotnym aspektem umożliwiającym czerpanie korzyści z takiego holistycznego ujęcia jest wykorzystanie Internetu Rzeczy (IoT) w zarządzaniu informacją przepływającą od konsumenta do producenta surowców. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę holistycznego spojrzenia na problematykę cyfryzacji w zarządzaniu fabryką i przepływami w łańcuchach dostaw, aby osiągać maksymalizację korzyści całego systemu, jakim jest Smart Industry. Rozważania poprzedzono analizą ewolucji Internetu, jako podstawy do możliwości zarządzania przepływami z wykorzystaniem IoT.

 

Słowa kluczowe: Smart Industry, Smart Supply Chain, Internet Rzeczy.

 

Summary:

 

The current development of technologies supported by Internet access stimulates the emergence of Smart Industry and Smart Supply Chain concepts. Intelligent factories use robotics and automation to improve competitiveness. This approach, however, is insufficient and requires a broader view of the potential of combining the Smart Factory concept with the potential resulting from the application of technology in industrial supply chains. An important aspect that makes it possible to benefit from such a holistic approach is the use of the Internet of Things (IoT) in the management of information flows from the consumer to the raw materials producers. The aim of the article is to draw attention to the need for a holistic view of the issues of digitization with the management of the factory and flows in the supply chains, in order to maximize the benefits of the entire system, which is Smart Industry. The considerations were preceded by an analysis of the evolution of the Internet as a basis for the ability to manage flows using IoT.

 

Key words: Smart Industry, Smart Supply Chain, Internet of Things.

Liczba stron 32
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl