Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 01/2018

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 01/2018
Produkt dostępny

ISSN: 1231-2037
Cena brutto:  59.90 PLN


Gospodarka Materiałowa i Logistyka 01/2018

 

Spis treści

 

Piotr Blaik
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Katedra Logistyki i Marketingu

 

Potencjał i osiągnięcia sektora logistyki w krajach Unii Europejskiej

 

The potential and the performance the logistics sector in the European Union countries

 

Artykuł dotyczy identyfikacji rozwoju oraz osiągnięć logistyki jako ważnego sektora/sfery gospodarczej w krajach Unii Europejskiej. Mając na uwadze rosnące stale znaczenie sfery logistyki dla rozwoju gospodarczego, podjęto próbę analizy porównawczej i oceny całkowitych wydatków w sferze współczesnej logistyki (wolumenu rynku logistyki) oraz jej potencjału i osiągnięć w krajach UE. Zaprezentowane w artykule dociekania i analiza pozwoliły na sformułowanie pewnych refleksji, wskazujących na zarysowujące się tendencje i prawidłowości w badanym zakresie.

 

Słowa kluczowe: wydatki w sektorze logistyki, rynek logistyki, osiągnięcia logistyki, koszty logistyki.

 

The article concerns the identification of the logistics development and logistics performance as the important sector/field of the economy in the European Union countries. Taking into account an increasing significance of the logistics area for the development of the economy, the article presents an attempt to the benchmarking the all expenses in the modern logistics sector (the volume of logistics market) and its potential and performance in the EU countries. Depicted research and analysis allows formulation some observations, indicating the emerging tendencies and regularities in a tested range of the research.

 

Key words: expenses in logistics sector, logistics market, logistics performance index, logistics costs.

 

Adam Koliński
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

 

Wpływ metod harmonogramowania dostaw na efektywność procesów logistycznych – wyniki badań

 

The influence of delivery scheduling methods on the logistic processes efficiency - research results

 

Efektywność procesów logistycznych wymaga ustawicznego monitorowania metod i narzędzi wspierających podejmowanie decyzji na poziomie operacyjnym. W przypadku każdej z faz przepływu materiałowego niezbędne jest określenie efektywnego sposobu realizacji działań. Problematyka dostaw w łańcuchu logistycznym dotyczy zarówno aspektów zaopatrzenia, jak i dystrybucji, co zwiększa zakres analityczny prowadzonych badań. W niniejszym artykule przedstawiono badania realizowane w ramach projektu badawczego Instytutu Logistyki i Magazynowania w zakresie identyfikacji metod i narzędzi harmonogramowania dostaw. Zrealizowane badania dotyczyły zarówno określenia zakresu teoretycznego prowadzonych analiz, jak również przeprowadzenia badań dotyczących zastosowanych narzędzi w praktyce gospodarczej.

 

Słowa kluczowe: harmonogramowanie dostaw, efektywność procesów logistycznych.

 

The logistics processes efficiency requires continuous monitoring of methods and tools supporting decision-making at the operational level. For each phase of material flow, it is necessary to determine the effective way of implementing the activities. Supply chain logistics is concerned with supply and distribution aspects, which increases the analytical scope of the research. This paper presents the research carried out within the research project of the Institute of Logistics and Warehousing for the identification of methods and tools for scheduling supplies. The research concerned both the definition of the theoretical scope of the analyzes carried out as well as the study of applied tools in business practice.

 

Key words: delivery scheduling, logistics processes efficiency.

 

Usługi logistyczne i transport

 

Natalia Kulbacka-Burakiewicz, Elżbieta Zębek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

 

Procedury prawne przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu kolejowego

 

Legal procedures for the carriage of dangerous goods by rail transport

 

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są procedury prawne w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych. W artykule scharakteryzowano kolejowy transport materiałów niebezpiecznych oraz przedstawiono strukturę i masę przewożonych materiałów niebezpiecznych w ujęciu statystycznym w Polsce w latach 2011-2016. Niniejsze opracowanie zawiera również przegląd obowiązujących aktów prawnych na poziomie międzynarodowym i krajowym, definicję towarów niebezpiecznych i ich oznaczenia według RID, procedury nadzoru nad ich przewozem, kontroli, a także przewozu tychże materiałów środkiem transportu kolejowego.

 

Słowa kluczowe: materiały niebezpieczne, przewóz towarów niebezpiecznych, transport kolejowy.

 

The subject matter of this article are the legal procedures for the carriage of dangerous goods by rail transport. In the article has been characterized the railway transport of hazardous materials and has been presented the structure and mass of transported hazardous materials in statistical terms in Poland since 2011 to 2016. The article also includes a review of existing international and national legislation. The study contains the definitions of the dangerous goods as well as their identification under the RID. This description includes basic information about the transport of such materials by rail and the procedures for the supervision of their transport and the inspection.

 

Key words: hazardous materials, the carriage of dangerous goods, railway transport.

 

Ewa Dobrzyńska, Maciej Dobrzyński
Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

 

Mapowanie percepcji użytkowników systemów rowerów miejskich

 

Mapping the users perception of public bike-sharing system

 

Artykuł prezentuje rezultaty projektu badawczego percepcji użytkowników systemu rowerów miejskich BiKeR w Białymstoku. Powstały model percepcji jest podstawą do modyfikacji systemu rowerów miejskich w celu poprawy jakości usług. Do opracowania danych autorzy zaproponowali hybrydową metodykę będącą połączeniem analizy bibliometrycznej i analizy sieci społecznych SNA. Proces analizy danych pozwolił określić atrybuty systemu mające wpływ na jego postrzeganie przez użytkowników. Opracowana mapa percepcji pozwoliła określić znaczenie poszczególnych atrybutów i powiązania pomiędzy nimi. Głównymi atrybutami warunkującymi percepcję są dostępność i koszty przejazdu. Rowery miejskie są potencjalnym zamiennikiem komunikacji autobusowej, badania nie wykazały postrzegania rowerów jako zamiennika samochodów. Zaproponowana metodologia badań stanowi autorski wkład w rozwój badań nad systemami transportowymi w obszarze logistyki miejskiej. Opracowany model percepcji stanowi nowość w badaniach strony popytowej miejskich systemów komunikacji. Rezultaty badań wspomagają procesy decyzyjne dotyczące systemów rowerów miejskich na etapie ich rozwoju czy modyfikacji.

 

Słowa kluczowe: mapowanie percepcji, analiza bibliometryczna, analiza sieci społecznych, system rowerów miejskich.

 

The article presents the results of a research project referring to users perception of the public bike-sharing system BiKeR in Bialystok. The resulting perception model is the basis for modifications to the urban bikes systems in order to improve services quality. The process of data analysis helped determine the system attributes influencing user perception. The resulting map of perception allowed to determine the importance of individual attributes and relationships between them. The main attributes that determine the perception is the availability and costs of travel. City bikes are a potential replacement for city bus services, it has not been demonstrated of bicycles as a substitute for cars. The proposed methodology is an original contribution to the research of transport systems particularly in the field of urban logistics. The model of perception is new achievement in research of the demand side of urban transport systems. Research results support the decision-making processes of the public bike-sharing systems PBS at the stage of their development or modification.

 

Key words: mapping perception, bibliometrics analysis, social network analysis, public bike-sharing system.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Piotr Banaszyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Logistyki Międzynarodowej

 

Przepływy finansowe jako przesłanka konkurencyjności łańcuchów dostaw przedsiębiorstw

 

The financial flows as the reason of the supply chains competitiveness

 

Streszczenie:

 

Podstawowy problem to dlaczego finanse łańcucha dostaw powinno być ważnym obszarem zainteresowania menedżerów logistyki. Odpowiedź na to pytanie oraz identyfikacja metod zarządzania finansowego w łańcuchu dostaw są celem badawczym niniejszego opracowania. Artykuł składa się z czerech zasadniczych części. W pierwszej wskazano na współczesne tendencje w dziedzinie zalecanych metod zarządzania przedsiębiorstwem i ich konsekwencje dla zarządzania łańcuchem dostaw. W drugiej uzasadniono równoważny charakter finansów łańcucha dostaw z problematyką fizycznego przemieszczania oraz przepływu informacji. Część trzecia dotyczy identyfikacji różnic między celami zarządzania przedsiębiorstwem a celami zarządzania łańcuchem dostaw złożonym z wielu autonomicznych przedsiębiorstw. Wreszcie część czwarta została poświęcona potencjalnym metodom zarządzania finansowego w łańcuchach dostaw, akcentując znaczenie nowych instrumentów dla budowania przewagi konkurencyjnej łańcucha jako całości.

 

Słowa kluczowe: finanse łańcucha dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw

 

Summary:

 

The key problem is why supply chain finance should be an important area of interest for logistics managers. The answer to this question and the identification of the supply chain financial management methods are the research objectives of this paper. The article consists of four parts. In the first one, we present contemporary trends in recommended business management methods and their implications for supply chain management. The second justifies the equivalence of supply chain finance with the issue of physical movement and information flow. The third part deals with the identification of the differences between the objectives of enterprise management and the objectives of supply chain management. Lastly, the fourth part was devoted to potential methods of financial management in the supply chains, emphasizing the importance of new instruments for building competitive advantage of the chain as a whole.

 

Key words: supply chain finance, supply chain management.

Liczba stron 32
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl