Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 10/2018

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 10/2018
Produkt dostępny

ISSN: 1231-2037
Cena brutto:  59.90 PLN


Gospodarka Materiałowa i Logistyka 10/2018

 

Spis treści

 

Rafał Matwiejczuk

University of Opole, Faculty of Economics, Chair of Logistics and Marketing

 

About the Research Concerning the Relations Between Logistics and Business Management. A Wide Back to the Past and a Brief Look into the Future

 

Z badań nad relacjami między logistyką i zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Szeroki powrót do przeszłości oraz krótkie spojrzenie w przyszłość

 

Logistics is the concept of materials, goods and information flow management, both within the firm, as well as the entire supply chain or even supply network. Nowadays, logistics is perceived as the determinant of achieving the expected market and economic outcomes by the firm, which are the symptoms of firm success and the basis for building a sustained, long-term competitive advantage. The article refers to the research conducted in recent years within the Chair of Logistics and Marketing at the University of Opole, Poland, including in particular research carried out by the Opole Logistics Research Team, concerning the relations between logistics and business management. Apart from the broad reference to the results of research carried out in the past, further directions of research on logistics and business management, planned in the near future, are also briefly presented in the article.

 

Key words: logistics, logistics concept, business management, determinants.

JEL Classification: L10, L19, M10, M19

 

Logistyka stanowi koncepcję zarządzania przepływami materiałów, towarów i informacji, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i całego łańcucha, a nawet całej sieci dostaw. Współcześnie, logistyka jest postrzegana jako determinanta osiągania oczekiwanych efektów rynkowych i ekonomicznych przez przedsiębiorstwo, będących wyznacznikami jego sukcesu oraz podstawą budowania trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej. W artykule nawiązano do badań prowadzonych w ostatnich latach w Zakładzie Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego, w tym w szczególności badań zrealizowanych przez Opole Logistics Research Team, związanych z relacjami występującymi pomiędzy logistyką a zarządzaniem przedsiębiorstwem. Poza szerokim odniesieniem się do wyników badań przeprowadzonych w przeszłości, w artykule przedstawiono również krótko dalsze kierunki badań dotyczących logistyki i zarządzania przedsiębiorstwem, planowanych w najbliższej przyszłości.

 

Słowa kluczowe: logistyka, koncepcja logistyki, zarządzanie przedsiębiorstwem, determinanty.

 

Kinga Pawlicka, Monika Właszynowicz

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Logistyki Międzynarodowej

 

Finanse w łańcuchu dostaw – ujęcie teoretyczne

 

Finance in the supply chain – theoretical approach

 

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy i wyciągniecie wniosków dotyczących zastosowania finansów łańcucha dostaw (ang. Supply Chain Finance, SCF). Według autorek istnieje potrzeba dokonania systematyzacji i krytycznej oceny dotychczasowych badań nad finansami łańcuchów dostaw. W wyniku przeprowadzonych studiów zostały wyróżnione główne obszary: metody zarządzania finansami łańcucha dostaw oraz skutki zastosowania tej koncepcji. Podjęte analizy wskazują również na kierunki dalszych badań.

 

Słowa kluczowe: finanse, łańcuch dostaw, integracja, współpraca partnerska.

 

The cognitive goal of the paper is to derive implications and guidance on the application of the supply chain finance (SCF). According to the authors, there is a demand to systematize and critically evaluate previous research into the supply chain finance. The main areas distinguished as a result of the studies are: methods of managing the supply chain finances and the effects of applying this concept. Summing up the considerations, the authors suggest direction of further research.

 

Key words: finance, supply chain, integration, partnership cooperation.

 

Piotr Cyplik, Filip Odważny

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Korelacja między koncepcją Industry 4.0 a współczesną logistyka – wyzwania i kształtujace się trendy

 

Correlation between Industry 4.0 concept and modern logistics – challenges and emerging trends

 

Współczesne trendy w logistyce skupiają się na efektywniejszym wykorzystaniu zasobów, eliminacji marnotrawstw oraz zachowaniu wysokiej elastyczności dla zwinnej odpowiedzi na zapotrzebowania klientów. Równolegle rozwijane są narzędzia komputerowego wspierania procesów logistycznych. Wydaje się zatem, że logistyka jest gotowa na przyjęcie założeń czwartej rewolucji przemysłowej definiowanej od 2011 roku jako Industry 4.0 za sprawą rządu Niemiec. Przedsiębiorstwa produkcyjne, dostosowując swoje procesy do zmiennych warunków rynkowych, często wdrażają wybrane koncepcje lean lub agile czy też realizują transformację zgodnie z wymaganiami zyskującej na popularności koncepcji Industry 4.0. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie problemowe: czy współczesne trendy w logistyce pokrywają się z założeniami Industry 4.0? W drugiej kolejności autorzy pytają czy zmiany zachodzące w środowiskach produkcyjnych znajdą odzwierciedlenie w procesach logistycznych? W ramach pracy autorzy dokonują subiektywnej oceny trendów realizowanych przez współczesne przedsiębiorstwa i określają na podstawie analizy literaturowej wyzwania, z którymi będą się one musiały zmierzyć w najbliższych latach.

 

Słowa kluczowe: trendy w logistyce, szczupła logistyka, zwinna logistyka, Industry 4.0.

 

Current trends in logistics focus on increase in efficient usage of resources, eliminating losses within process and maintaining high flexibility to nimbly answer clients’ needs. Simultaneously other tools are being developed like computer aided software for supporitng logistics processes. It seems that modern logistics is ready to answer needs which come out of fourth industrial revolution which is defined since 2011 as Industry 4.0 according to German government. Production companies, while adjusting to changing market conditions, very often implement different conecpts like lean or agile. Sometimes they try to transform according to Industry 4.0 concept’s requirements. The main target of the paper is to answer the question: are current trends in logistics are concurring Industry 4.0 assumptions? What is more authors ask about following changes in production environment and their reflection in logistcs’ processes. Within the paper authors prepared subjective evaluation of current trends in modern companies and described, on the basis of literature review, challenges which will have to be faced by these companies in following years.

 

Key words: trends in logistics, lean logistics, agile logistics, Industry 4.0.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Łukasz Rykała

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Mechaniczny

 

Zastosowanie technologii Ultra Wideband w magazynie

 

Application of Ultra Wideband technology in warehouse

 

Przedsiębiorstwa stale dążą do maksymalizacji swoich zysków poszukując rozwiązań optymalizujących procesy logistyczne. Rosnąca konkurencja na rynku wymusza korzystanie z coraz to nowych rozwiązań technologicznych, które pozwalają nie tylko na śledzenie procesów w czasie rzeczywistym, ale również na zwiększenie ich produktywności. Zaletami zastosowania takich systemów są niewątpliwie: możliwość śledzenia ruchu pracowników czy towarów w czasie rzeczywistym oraz ich identyfikacja. W artykule opisano technologię Ultra Wideband, przedstawiono sposób wyznaczania pozycji w tym systemie oraz wskazano możliwość zastosowania omawianej technologii w magazynie.

 

Słowa kluczowe: UWB, RTLS, optymalizacja, magazyn.

 

Enterprises are constantly pursuing to maximize their profits by looking for solutions that optimize logistics processes. Increasing competition on the market enforces the use of new technological solutions that allow not only to track processes in real time, but also to increase their productivity. The advantages of using such systems are undoubtedly: the ability to track the movement of employees or goods in real time and their identification. The article describes the Ultra Wideband technology, presents the method of determining the position in this system and indicates the possibility of applying the discussed technology in the warehouse.

 

Key words: UWB, RTLS, optimization, warehouse.

Liczba stron 32
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl