Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 04/2018

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 04/2018
Produkt dostępny

ISSN: 1231-2037
Cena brutto:  59.90 PLN


Gospodarka Materiałowa i Logistyka 04/2018

 

Spis treści

 

Piotr Blaik

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Katedra Logistyki i Marketingu

 

Megatrendy i ich wpływ na rozwój logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw

 

Megatrends and their influence on logistics and supply chain management development

 

Artykuł poświęcony jest identyfikacji megatrendów determinujących oraz dynamizujących kierunki rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Autor prezentuje znane w skali światowej wyniki badań dotyczące strukturyzacji megatrendów i wyzwań współczesnej logistyki. W oparciu o częstość i ważność wskazań badanych megatrendów w literaturze oraz własne badania, autor wskazał w ujęciu hierarchicznym podstawowe megatrendy, podejmując próbę identyfikacji ich istoty i struktury oraz przejawów oddziaływania na rozwój i funkcjonowanie logistyki. Kombinacje megatrendów, wyznaczają zakres i intensywność zmian odnośnie formułowania nowych przedsięwzięć strategicznych w sferze logistyki i SCM.

 

Słowa kluczowe: megatrendy, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, strategie logistyczne.

 

The article concerns the identification of megatrends affecting and dynamizing the directions of logistics and supply chain management. The author present world-widely known results of the research concerning the structuring of the megatrends and challenges of the contemporary logistics. Based on the researched megatrends within the literature as well as the own research, the author shown in the hierarchical way basic megatrends, taking into advance the attempt of the identification of the nature and structure of the megatrends as well as their influence symptoms on the development and functioning of logistics. The combinations of megatrends show the scope and intensity of the changes concerning the formulation of the new strategic undertaking within the area of logistics and supply chain management.

 

Key words: megatrends, logistics, supply chain management, logistics strategy.

 

Marzenna Cichosz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Transportu

 

Otwarte innowacje: technologiczne partnerstwa w branży usług logistycznych

 

Open innovations: technological partnerships in logistics industry

 

Niniejsze opracowanie ma na celu pokazanie zmian, które zachodzą na rynku usług logistycznych, zwrócenie uwagi na trudność a jednocześnie wymóg innowacyjności, następnie pokazanie, jak w wyniku otwarcia procesu innowacji i utworzenia partnerstwa technologicznego rodzą się innowacyjne rozwiązania dla logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. W artykule przedstawiono klasyfikację otwartych innowacji w branży usług logistycznych, zaprezentowano przykłady aliansów operatorów i partnerów technologicznych, w tym opisano przykład współpracy firm Mearsk i IBM nad wdrożeniem technologii blockchain. Praca powstała w oparciu o analizę materiałów wtórnych: artykułów, raportów firm konsultingowych i studiów przypadków dostępnych w czasopismach branżowych, na firmowych stronach internetowych oraz przedstawianych przez same firmy w ramach seminariów internetowych. Badania wskazują na rosnącą rolę współpracy operatorów logistycznych z partnerami technologicznymi w modelu otwartej innowacji logistycznej. Operatorzy doceniają wiedzę i umiejętności, które partnerzy technologiczni wnoszą do współpracy. Dostrzegają jednak, że sukces sojuszu innowacyjnego w znacznej mierze zależy od zarządzania relacjami i nadzoru kontraktowego.

 

Słowa kluczowe: innowacja, technologia, współpraca, operator logistyczny, łańcuch dostaw, blockchain.

 

This study aims to show the changes that take place on the transportation and logistics (T&L) market, draw attention to necessity of innovation and related challenges, then demonstrate how innovative solutions in logistics and supply chain management are emerging as a result of application of the process of innovation and creation of technological partnership. The article presents the classification of open innovations in logistics industry, gives examples of strategic alliances between Logistics Service Providers (LSPs) and technology solutions providers, and describes Maersk and IBM collaboration on blockchain technology. The study was based on the analysis of secondary materials: articles, reports from consulting companies and case studies published in industry magazines, on company websites and presented by companies themselves as part of webinars. The research highlights growing role of logistics operators' cooperation with technology partners in the open logistics innovation model. LSPs appreciate the knowledge and skills that technological partners bring to this cooperation. However, they also recognize that the success of the innovation alliance largely depends on surveillance mechanisms both relational and contractual.

 

Key words: innovation, technology, collaboration, Logistics Service Providers (LSPs), supply chain, blockchain.

 

Marcin Staniek, Grzegorz Sierpiński
Politechnika Śląska w Katowicach, Wydział Transportu

 

Inteligentny miejski transport towarowy – rezultat projektu europejskiego S-mile

 

Urban freight transport based on deliverables of the european S-mila project

 

Artykuł obejmuje zagadnienia związane z planowaniem transportu towarów w obszarach miejskich. Przedstawia narzędzia tworzące system SmileSys, ich podstawowe właściwości oraz funkcje które realizują. W pracy zaproponowano dodatkowe kryterium opisu dróg transportowych dla zwiększenia jakości realizowanych usług transportowych. Opisany system jest tworzony w postaci zintegrowanej platformy budowanej w ramach realizacji międzynarodowego projektu badawczego o akronimie „S-mile”.

 

Do opisu jakości dróg transportowych zaproponowano wykorzystanie technologii ICT. Z jej uwzględnieniem opracowano rozwiązanie mobilne przeznaczone dla kierowców wspomagających ich pracę poprzez nawigowanie na trasie oraz organizację pracy zgodnie z harmonogramem wyznaczonym w platformie S-mileSys. Dodatkowo omówiono innowacyjne rozwiązanie oceny jakości dróg transportowych bazujące na analizie przyspieszeń liniowych rejestrowanych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

 

Celem artykułu jest przedstawienie idei stosowania inteligentnych rozwiązań planowania transportu towarów, jak również wdrożenia kryterium opisu jakości dróg transportowych. Zaproponowane w pracy rozwiązanie pozwala w optymalny sposób planować, organizować i zarządzać transportem towarów w obszarze miasta, a zastosowane rozwiązania ICT pozwalają efektywnie realizować prace dyspozytorów oraz kierowców firm transportowych. Tworzone w systemie S-mileSys kryteria optymalizacji umożliwiają planowanie tras uwzględniając aspekty społeczne, środowiskowe, infrastrukturalne, a także wymagania i zależności realizacji usług transportowych w oparciu o pojazdy elektryczne.

 

Słowa kluczowe: planowanie transportu towarowego, technologia ICT w logistyce, logistyka i systemy informatyczne.

 

The article covers issues related to the transport planning of goods in urban areas. Presents the tools of SmileSys, their basic features, and operating functions. The work proposes an additional criterion for the description of transport routes to increase the quality of transport services. The described system is being developed as an integrated platform built within the framework of the international project under S-mile acronym.

 

ICT technology has been proposed to describe the quality of transport routes. The mobile solution has been developed for supporting work of drivers by navigating at route as well as organizing their work according to timetable determined at the S-mileSys platform. Additionally, an innovative solution for assessing the quality of transport roads based on the analysis of linear accelerations recorded using mobile devices was discussed.

 

The aim of the paper is to present the idea of using smart transport planning solutions as well as to implement the criterion of quality description of transport routes. The solution offered in the project allows to optimally plan, organize and manage the transport of goods in the city area. The applied ICT solutions enable efficient execution of the work of dispatchers and drivers of transport companies. The S-mileSys optimization criteria allow for route planning taking into account the social, environmental, and infrastructural aspects, as well as the requirements and dependencies of transport services based on electrical vehicles.

 

Key words: freight transport planning, ICT systems in logistics, logistics and information systems.

 

Bożena Gajdzik
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 

Bożena Szczucka-Lasota

Politechnika Śląska, Wydział Transportu

 

Jan Szymszal

Politechnika Śląska,Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 

Tomasz Węgrzyn

Politechnika Śląska, Wydział Transportu

 

Logistyka zaopatrzenia w łańcuchu dostaw żalazostopów

 

Raw material logistics in the ferroalloy supply chain

 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie struktury systemu zaopatrzenia przedsiębiorstw produkcyjnych branży hutniczej w żelazostopy. Żelazostopy są to materiały sypkie, jako stopy przejściowe zawierające pewne ilości żelaza i jeden lub więcej pierwiastków, z których najczęściej dodawany jest krzem, mangan i chrom, będące składnikami stopowymi. Do najważniejszych żelazostopów wytwarzanych masowo zalicza się żelazokrzem, żelazo mangan, żelazochrom, żelazomanganokrzem i żelazonikiel. Żelazostopy są stosowane głównie jako stopy przejściowe w hutnictwie żelaza. Żelazostopy stosowane w hutnictwie są surowcem jednorodnym, o podobnym wyglądzie i zbliżonej gęstości, gdyż głównym pierwiastkiem stopowym jest żelazo. Żelazostopy stosowane jako dodatek w produkcji stali poprawiają takie własności stali, jak wytrzymałość na rozciąganie, odporność na ścieranie i korozję. Poza sektorem stalowym stosuje je przemysł aluminiowy, przemysł chemiczny. Głównym problemem badawczym jest kwestia prawidłowego przeprowadzenia procedur związanych z załadunkiem, transportem i rozładunkiem żelazostopów używanych do dalszych procesów produkcyjnych. W wykonanej pracy logistykę zaopatrzenia należy rozumieć jako organizację dostaw. W niniejszej publikacji przedstawiono uczestników procesu zaopatrzenia, jak również wskazano na obostrzenia proceduralne podczas transportu żelazostopów do przedsiębiorstw produkcyjnych. Przedstawiony zakres zarządzania logistycznego na przykładzie łańcucha dostaw żelazostopów stanowić materiał poglądowy typu case study.

 

Słowa kluczowe: zaopatrzenie surowcowe, żelazostopy, hutnictwo.

 

The aim of this article is to present the structure of the supply system for steel production companies in ferroalloys. Ferroalloys are treated as loose materials, as transitional alloys containing some iron and one or more elements, most commonly silicon, manganese and chromium, which are alloyed. The most important ferroalloys produced in mass are ferrosilicon, manganese iron, ferrochromium, ferrous manganese. Ferroalloys are mainly used as transition alloys in the iron industry. Ferroalloys used in metallurgy are homogeneous, with a similar appearance and similar density, since the major alloy element is iron. Ferroalloys used as an additive in steelmaking improve the steel properties such as tensile strength, abrasion resistance and corrosion resistance. Outside the steel industry, they use the aluminum industry, the chemical industry. The main research problem is the proper handling of the procedures related to the loading, transport and unloading of ferroalloys used for further production processes. In the work done, the logistics of supply should be understood as the organization of supplies. This paper presents the participants in the procurement process as well as the procedural restrictions during ferroalloy transport to manufacturing companies. The ferroalloy supply chain is used as case study.

 

Key words: raw material supply, ferroalloy, metallurgy.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Krzysztof Ficoń
Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

 

Metoda wyznaczania optymalnej odległości między przystankami na sieci autobusowej komunikacji miejskiej

 

The method of determining optimal distances between floorings on the bus service of urban communication

 

W pracy podjęto próbę modelowania zadania wyznaczania optymalnej odległości między przystankami autobusowymi na sieci komunikacji miejskiej. W tym celu został zbudowany model logiczno-analityczny obrazujący proces poruszania się autobusu na sieci komunikacji miejskiej, uwzględniający m.in. czasową dynamikę ruszania z przystanku, liniowy odcinek ruchu jednostajnego między przystankami i czas hamowania przed kolejnym przystankiem. Dodatkowo dołączono „pieszą” procedurę dojścia pasażera do przystanku, a następnie jego dotarcie do miejsca przeznaczenia. Zaproponowana topografia miejskiej sieci komunikacji autobusowej powinna gwarantować minimalizację łącznego czasu podróży autobusem oraz czasu dojścia do przystanku i przejścia do miejsca docelowego. Skuteczność funkcjonowania modelu zilustrowano prostym przykładem liczbowym.

 

Słowa kluczowe: autobus, czas, hamowanie, miasto, odległość, przyspieszenie, przystanek, trasa.

 

The paper attempts to model the task of determining the optimal distance between bus stops on the public transport network. To this end, a logical-analytical model was built, illustrating the process of moving the bus on the public transport network, including temporary dynamics of starting from the stop, linear segment of uniform traffic between stops and braking time before the next stop. In addition, a "walking" procedure for the passenger to reach the stop and then reaching the destination. The proposed topography of the urban bus communication network should guarantee minimizing the total travel time of the bus and the time of reaching the bus stop and passing to the destination. The model's effectiveness is illustrated by a simple numerical example.

 

Key words: bus, time, braking, city, distance, acceleration, bus stop, route.

Liczba stron 32
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl